News
  Home / News / ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่รับรถ MINI จากแคมเปญ ARE YOU READY TO WIN?
< Back

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2662 MILLENNIUM AUTO ตัวแทนจำหน่าย BMW, MINI และ BMW Motorrad อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ ARE YOU READY TO WIN? ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองโชว์รูมแห่งใหม่ สาขาไอคอนสยาม เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยลูกค้าที่จองและออกรถ BMW, MINI และ BMW Motorrad กับ MILLENNIUM AUTO GROUP ตั้งแต่วันที่ 1 พย. ถึง 28. ธค. 2561

ARE YOU READY TO WIN? THE INCREDIBLE CAMPAIGN OF THE YEAR BY MILLENNIUM AUTO.

รางวัลที่ 1 : รถยนต์มินิคูเปอร์ 3-Door  จำนวน 1 รางวัล   มูลค่ารางวัลละ 2,180,000 บาท

 1. บจก.เทคโนเวชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

รางวัลที่ 2 : บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด G310GS  จำนวน  1  รางวัล มูลค่ารางวัลละ  229,000 บาท

 1. คุณธนิยา กานตพิชาน

รางวัลที่ 3 : บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด G310R   จำนวน  1  รางวัล  มูลค่ารางวัลละ  209,000 บาท

 1. คุณยุพดี ธนปิยะวณิชย์

รางวัลที่ 4 : ทริปขับรถ Driving Experience ที่เกาหลี  จำนวน 15 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 120,000 บาท (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

 1. บจก.หงส์ไทยพัลพโมลด์
 2. คุณพิมพ์อร บุญมากุล
 3. คุณชิดพิมพ์ แซ่ลี
 4. คุณพัชรี เนาว์ชัย
 5. คุณทิพธรรพ์ สายสะอาด
 6. คุณดารินทร์ ก้อนแก้ว
 7. วนิดา เทพวงษ์
 8. คุณภิญญาพัชญ์ บัวชุมสุข
 9. คุณอิทธิพล มงคลยศ
 10. คุณสุภา ศิริใจสมบุญ
 11. คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์
 12. คุณพันธ์ชนะ รัตนประสิทธิ์
 13. คุณสุพิศาล สุธรรมชัย
 14. คุณบัญญัติ พงษ์ศณานิกร
 15. คุณทิพย์สุดา แสดงผล

รางวัลที่ 5 : รถจักรยาน BMW Cruise Bike  จำนวน  6  รางวัล มูลค่ารางวัลละ  65,000 บาท

 1. คุณอารีย์ เสียงพิณทิพย์
 2. คุณณฐพร มณีศรี
 3. บจก.สยาม ซังเคียวพาร์ท
 4. บจก.เอ็ม เค แอล (สนง.ใหญ่)
 5. คุณบุศราวดี เอกชัย
 6. ฐัติเดช เปาทอง

รางวัลที่ 6 : โทรศัพท์มือถือ iPhone X  จำนวน  3  รางวัล มูลค่ารางวัลละ  45,000 บาท

 1. คุณลภัสรดา ศรีเหรา
 2. โอฬาริก โหสกุล
 3. วีรชัย สิงหถนัดกิจ

รางวัลที่ 7 : กระเป๋าเดินทาง Rimowa ขนาด 34 ลิตร   จำนวน 10 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ  38,000 บาท

 1. ชุติมา ศิริพัฒนากุล
 2. คุณเอกชัย ทองขาว
 3. บจก.แคปปิตอลบ็อกซ์ ออนซัลติ้ง
 4. คุณกิตติยา ศาสตร์ประสิทธิ์ (บจก.ลิงเซลเวล)
 5. บจก.เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิค
 6. คุณอดิทิพ ภาณุพงศ์
 7. คุณเอกชัย จัดเครือ
 8. คุณสุธิดา  เนาว์รุ่งโรจน์
 9. คุณลิลิต กัมมารังกูร
 10. New Tech Chain Co.,Ltd

รางวัลที่ 8 : รถจักรยาน MINI Folding Bike  จำนวน  2 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท

 1. คุณสุกัญญา ชูประภาวรรณ
 2. คุณณัฐกา ปริสุทธิ์กุล

รางวัลที่ 9 : แพ็กเกจเคลือบแก้ว (Gold Package)  จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท

 1. คุณสมจิตร หนูทอง
 2. คุณพรทิพย์  สิริสกุลสิทธิ์
 3. คุณวีรพล สุขสมบูรณ์
 4. คุณเจริญศรี จันทะไชย
 5. คุณชัชชษา ปิ่นสุวรรณ
 6. คุณเฉลิมวุฒิ  ชมะนันท์
 7. คุณบงกชธร โรจน์สง่า
 8. หจก.ฉัตรชัยคอนกรีต
 9. คุณกมล จงรักษ์
 10. คุณนพัตธร  เพชรโชติ  (บจก.ทีวีภัณฑ์ภูเก็ต)

รางวัลที่ 10 : ลำโพง Bowers & Wilkins จำนวน 30 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท

 1. คุณภาคภูมิ พัฒนเจริญ
 2. คุณเกศณี โยมเมือง
 3. คุณพิมพ์สุดา เพ็ญแสง
 4. คุณวิพล ปัญจวงศ์
 5. คุณวนิษา แก้วสุข
 6. คุณปณิชา แก้วกมล
 7. คุณนภดล บรรเลงกลอง
 8. คุณสุภาภรณ์ คงรักษ์
 9. คุณสมพร ผาติเสนะ
 10.  คุณวุฒิชัย หาญพานิช
 11.  คุณสุรพล วรพงศ์ไพบูลย์
 12.  บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง จำกัด
 13.  คุณไกรสร เหลือนุ่นขาบ
 14.  คุณพิมลพรรณ ยิบมันตะสิริ
 15.  คุณวิชชัญ กันยาณมิตร
 16.  คุณหทัยชนก จึงเจริญ
 17.  คุณธนกฤต บัวคำนิล
 18.  คุณรัชนี หีบเพ็ชร์
 19.  บจก.แวงซาซอฟท์
 20.  คุณจิราพร มะลิวงค์
 21.  บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด
 22.  คุณรื่นฤดี ราชสังข์
 23.  คุณเริงศักดิ์ คูหเพ็ญแสง
 24.  คุณกมล กมลศรีพาณิช (บริษัท หลิน เค. ซี. เทรดดิ้ง จำกัด)
 25.  คุณเมธัส สง่าศิลป์
 26.  Mr.Ondrej Smejkal
 27.  คุณวรางคณา ฤกษพลิน
 28.  บจก.ชัยเจริญใช่หลีสตีล
 29.  คุณณัฐวุฒิ ฉลองโภศิลชัย
 30.  คุณฎีพร แซ่เล่า

รางวัลที่ 11 : บัตรน้ำมัน 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

      1. คุณรพีพล อุณยเกียรติ

 1. บ.ศรีพงไพศาล  อิสดัสเทียม จำกัด
 2. บจก.โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต
 3. คุณดรุณี เอี่ยมวีรวงศ์
 4. คุณบัณฑิตา ม้าทอง
 5. คุณธิดา วาต่านาเบะ
 6. คุณอุษาวดี ชนะภัย
 7. คุณปัณวิพัฒน์ พิมพะธนภาพร
 8. บจก.เพอร์เฟค ทรานุสิท
 9. บจก.ช่อเพชญโยธาการ
 10. บจก.อัณณวสุธา
 11. คุณพิชิตพล จองลิขิต
 12. คุณสุรินทร์  ฮวดค่วน
 13. คุณสรณันท์ พัวศิริรัตน์สกุล
 14. คุณมาระตี ชายสิงขรณ์
 15. คุณฉัตรปวีณ์ จิระวัฒนผลิน
 16. บจก.รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล
 17. บจก.สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์
 18. คุณเฉลิมชัย จำปาเงิน
 19. คุณธนพงษ์ จิราพาณิชกุล
 20. คุณสมศักดิ์ สวสัดิ์บุญชัย
 21. บจก.ภัทรพาราวูด ทุ่งใหญ่   
 22. คุณอัจฉราวรรณ สิมณี
 23. คุณหทัยชนก จึงเจริญ
 24. คุณชาญศักดิ์ ฤชุโรจน์
 25. คุณน้ำฝน อุดมธนวงศ์
 26. คุณสุมาลี ตันตระพงศธร
 27. บจก.ท็อป ทรู
 28. บจก.คิงกล้วยน้ำไท การช่าง
 29. คุณประสิทธิ์ พัชรวิภาส
 30. คุณกฤษณา  ศรีนิล
 31. คุณวาสินี ปัฐพาณิชย์โชติ
 32. คุณสุชาติ ตันติศิริวัฒน์
 33. บจก.บ้านขนิษฐา
 34. คุณนเรศร์ เกษะประกร
 35. คุณนิอิลยาส ภูยุทธานนท์
 36. คุณเพ็ญศรี วงศ์ชุมพิศ
 37. บจก.ดีพร้อมงานสำรวจ
 38. หจก.ปรีดาสุทธิการก่อสร้าง
 39. คุณนพรพรรณ พวงโพธิ์ศิริ
 40. บจก.อุดมชัยทรานสปอร์ต 2009
 41. คุณเก่ง กิตติปิยะลักษณ์
 42. คุณไชยกิจ ปุงสัมฤทธิ์
 43. บจก.เอ อี ซี เท็กซ์ไทล์
 44. คุณวิรุฬห์ วรธรรมไพบูลย์
 45. คุณอุษาวดี ชนะภัย
 46. คุณก้าน  หนังสือ
 47. คุณเลิศลักษณ์ สุคนธพันธุ์
 48. หจก.อุบลคุรุภัณฑ์
 49. คุณเกรียง ฤทธิ์เจริญ (บริษัท พีเอส เมทัล อินดัสทรี จำกัด)

รางวัลที่ 12 : ถุงกอล์ฟพร้อมร่มของ มิลเลนเนียม ออโต้   จำนวน 30 ชุด  มูลค่ารางวัลละ  10,000 บาท

 1. คุณชลิตา นาคสุขศรี
 2. คุณนพ วงษ์วิริยะ
 3. คุณอรวรวรรณ ธาราพิตรกิจชัย
 4. คุณปริพล ปภารติพงศ์
 5. คุณวิชาญ นิ่งศักดิ์มงคล
 6. บริษัท บีนอนเต้ จำกัด
 7. คุณสาวิตรี เดินแปง
 8. บ.เอ็มเคโพลีเอสเตอร์เรซีน
 9. คุณวรานี  ยุตตไพบูลย์
 10. คุณเด่นชัย เดชหนู
 11. บจก. 2 พีเอ็ม เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค
 12. บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
 13. คุณเศกสิทธิ์ สุภาอ้วน
 14. คุณสุรพล อุทินทุ
 15. คุณนลินี ตระกูลมณีเนตร
 16. คุณณัฐวุฒิ ชั้นสกุล
 17. คุณอมรรัตน์ บุญญารัตน์สถาพร
 18. บจก.เวฟ แอดวานซ์  อินเตอร์เทรด (สนง.ใหญ่)
 19. คุณมนต์ชัย อรุณรัศมี
 20. คุณอภิพษณุ ช้ำกล่ำ
 21. คุณสมพงษ์ รุ่งรัติศัย
 22. คุณวนิชา  ห้องสินหลาก
 23. บจก.วีวี ดีซายน์ แลนสเคป อาร์คิเทค
 24. คุณอรัญญา คมขำ
 25. คุณอาทร แซ่อึ้ง
 26. คุณนวพร  บุญยะปานะโชติ
 27. คุณชาลิสา เมธารกูร
 28. คุณคงวัฒน์ อัครมณี
 29. คุณศิริชัย ผ่องจิตศิริ
 30. บจก.ว.พลาสติก (2002)

รางวัลที่ 13 : บัตรกำนัล BMW Motorrad Lifestyle จำนวน 20 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท

 1. คุณภัสสร กลิ่นรอด
 2. คุณอิทธิพันธุ์ ศุภธนพัฒน์
 3. คุณกนกพร จันทรดิลกรัตน์
 4. บจก.รอยส์เซอร์วิส
 5. คุณณัฐพร สมิทธิปรีชาวงษ์
 6. Mr.Anne Jakob Dik
 7. บจก.บิลเลี่ยน
 8. คุณวิชัยพร กานตรัตน์
 9. บจก.ซูซูกิ เอกมัย-รามอินทรา ออโต้โมบิล
 10. คุณวิไลวรรณ เตชะไพบูลย์
 11. คุณพัชรา จรูญนารถ
 12. คุณณัฏฐินี ตันเปาว์
 13. คุณสุภาวดี ฉายามิตร
 14. คุณธัญชนก ธีระโชติ
 15. คุณพงษ์ศักดิ์ ก้องไตรภพ
 16. คุณศุภนัฐ แก้วเล็ก
 17. คุณรัชนีย์ เลิศอุทัย
 18. บจก.ดูดี พรีเมี่ยม
 19. คุณคงฤทธิ์ พงษ์ลัดดา
 20. คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา
Accessories Lifestyle Services Special Offers BMW Articles Community Contact Sitemap
Copyright © 2012 Millennium Auto . All rights reserved
Call Center 1286
BMW Millennium Auto on Facebook